1. مهدی صالحی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , مهدی خداپرست مشهدی , فرزانه اکبری , بررسی رابطه بین توانایی مدیریت، عملکرد مالی و ارزش شرکت در شرکت های بورسی و فرابورسی , چهاردهمین همایش ملی حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
  2. مهدی صالحی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , مهدی خداپرست مشهدی , فرزانه اکبری , بررسی تاثیر توانایی مدیران بر پاداش هیأت مدیره و ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , چهاردهمین همایش ملی حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
  3. محمدعلی باقرپور ولاشانی , محمدجواد ساعی , معصومه حفار , تغییر الزامی حسابرس و کیفیت حسابرسی , سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۰
  4. محمدعلی باقرپور ولاشانی , مصطفی جهانبانی , سمیّه ظفرزاده , ارزش آفرینی حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک , دومین کنگره سالانه حسابرسی داخلی؛ ارزش آفرینی در اقتصاد، نقش آفرینی در فرهنگ , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۸
  5. محمدعلی باقرپور ولاشانی , مصطفی جهانبانی , سمیّه ظفرزاده , ارائه مدلی تجربی برای پیاده سازی و بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در ایران , دهمین همایش ملی حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۰۵
  6. محمدعلی باقرپور ولاشانی , مصطفی جهانبانی , بررسی مشکلات و چالش های حرفه حسابرسی در ایران , سومین کنفراس بین المللی حسابداری در ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹/۱۴